POLÍTICA DE PRIVACITAT

D'acord amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal s'entén per dades personals "qualsevol informació relacionada a persones físiques identificades o identificables".

ROQUETA ORIGEN situat a Masia Roqueta, s/n 08279 Santa Maria d’Horta d’Avinyó, Barcelona Tel: +34 93 874 35 11 – Fax: +34 93 873 72 04 o al correu electrònic info@roquetaorigen.com compleix amb les exigències establertes en la legislació vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i normativa de desenvolupament.

L'objecte de la present política de privacitat és informar de la política de protecció de dades de caràcter personal del lloc web www.roquetaorigen.com (en endavant, Lloc Web ) per a que Vostè determini lliure i voluntàriament si desitja facilitar a ROQUETA ORIGEN les dades personals que li poguem requerir o puguem obtenir de Vostè en ocasió del seu accés i ús del Lloc Web.

Quines dades de caràcter personal es recopilen:

Les úniques dades personals als que ROQUETA ORIGEN tindrà accés son aquells que l'usuari faciliti voluntàriament. En aquest sentit es precís que l'usuari reconegui que per a l'accés d'alguns serveis oferts a través de la web, es sol·licitaran dades de caràcter personal. Si no facilita els mateixos, no podrà accedir ni usar els referits serveis i continguts.

En compliment amb l'establert amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, informem que, mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat i de complementació de formularis, l'Usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades i tractades en un o varis fitxers, degudament registrats en l'Agència de Protecció de Dades (o l'autoritat competent) la titularitat de la qual i responsabilitat correspon a ROQUETA ORIGEN amb la finalitat de prestar els serveis i la informació sol·licitades,
poder realitzar enquestes i per a comunicar-li qualsevol informació que pugui ser del seu interès, així com realitzar la gestió de selecció de personal en el cas d'haver enviat un currículum. Per tant, és important que les dades facilitades siguin certes i lícites, reservant-se ROQUETA ORIGEN el dret d'excloure dels serveis aquells usuaris que hagin facilitat dades falses, sense perjudici de que es puguin iniciar accions legals, comprometent-se Vostè a informar dels canvis que les seves dades personals puguin patir, amb la finalitat de que ROQUETA ORIGEN tingui actualitzat en tot moment les mateixes.

Per tant, a l'acceptar la present Política de Privacitat, l'Usuari accepta el seu contingut i atorga el seu consentiment exprés al tractament de les seves dades personals facilitades amb les finalitats anteriorment indicades.

D'altre banda, s'informa que tots els camps que apareixen en els formularis seran d'obligada complementació, de tal forma que la omissió d'algun d'ells podrà comportar la impossibilitat de que puguem atendre la seva sol·licitud, excepte que en el propi formulari hi hagi dades de complementació voluntària.

Així mateix, quan l'usuari faciliti les seves dades de caràcter personal utilitzant l'email de contacte/s que puguin aparèixer al lloc web, està autoritzant expressament a ROQUETA ORIGEN al tractament de les seves Dades Personals per poder atendre les seves peticions de serveis.

En quan a la seguretat i protecció, informar-li que les seves dades seran tractades amb els mitjans tècnics, nivell de seguretat i grau de protecció que legalment sigui exigit per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l'usuari faciliti a través del Lloc Web i que es tractaran amb la deguda confidencialitat i deure de secret.

L'acceptació i registre voluntari que Vostè realitzi de la newsletter o butlletí/roqueta/origen té com finalitat el poder informar-li sobre la nostra activitat així com dels nostres productes i qualsevol informació relacionada amb el món del vi que pugui ser d'interès. Pel que si accepta el check box Vostè està consentint expressament que les seves dades puguin ser tractades amb les finalitats referides encara que sempre tindran caràcter de revocable sense efectes retroactius, conforme al disposat en la legislació vigent.

Les dades facilitades al subscriure's a la newsletter informativa i/o altres comunicacions informatives seran conservats mentre la persona interessada no manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa del servei. ROQUETA ORIGEN conservarà les dades proporcionades mitjançant el formulari de contacte fins que hagi passat un any des de la resolució definitiva de la petició, consulta o reclamació formulada per l'interessat o, de ser necessari, el plaç major requerit per a l'exercici o defensa d'accions judicials o altre tipus de reclamacions envers ROQUETA ORIGEN.

Per últim, se l'informa que podrà exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació/supressió, oposició, limitació i portabilitat, en els termes indicats en la normativa de protecció de dades, contactant amb ROQUETA ORIGEN situat Masia Roqueta, s/n 08279 Santa Maria d’Horta d’Avinyó, Barcelona Tel: +34 93 874 35 11 – Fax: +34 93 873 72 04 o al correu electrònic info@roquetaorigen.com.

MENORS D'EDAT

Mitjançant la web, ROQUETA ORIGEN no demanarà, ni tractarà dades personals de menors de divuit (18 anys).

ROQUETA ORIGEN es reservarà el dret de verificar, pels mitjans que consideri més oportuns, l'edat real de qualsevol usuari que hagi divulgat dades sota el Lloc Web i en el seu cas denegar al referit usuari l'accés als serveis oferts i procedirà a la seva cancel·lació i eliminació. No obstant, al resultar extremadament complicat determinar l'edat real de les persones que divulguen dades al Lloc Web, si Vostè descobreix que un dels seus fills ha procedit a efectuar dita divulgació, contacti amb ROQUETA ORIGEN a la següent direcció de correu electrònic info@roquetaorigen.com